КИНКИЛЛЕРИЙН ХРОНИК | Бадали үнэт эдлэл

KINGKILLER CHRONICLE үнэт эдлэл

Патрик Ротфуссын "Kingkiller Chronicle" лицензтэй үнэт эдлэл.
Патрик Ротфусс энэ шугамын Kingkiller үнэт эдлэл тус бүрийн загвар гаргах ажилд идэвхтэй оролцдог.

24 бүтээгдэхүүн

24 бүтээгдэхүүн