КИНКИЛЛЕРИЙН ХРОНИК - АЛТАН

Патрик Ротфуссын "Kingkiller Chronicle" лицензтэй үнэт эдлэл.
Патрик Ротфусс энэ мөрөнд зориулсан үнэт эдлэл тус бүрийн дизайны ажилд идэвхтэй оролцдог.

9 бүтээгдэхүүн

9 бүтээгдэхүүн